Forenklede dyrkningsmetoder

Klitgaard koncernens jorder omfatter mere end 2.000 ha. hvor hovedparten er ejet. Jorden drives i AB Agro ApS og MB Agro ApS, der køber maskinstationsarbejde og driftsledelse hos Klitgaard Agro A/S. 

Afgrødesammensætningen er hovedsageligt foderafgrøder; byg, hvede, havre og hestebønner. Samt salgsafgrøder som raps, frøgræs og afgrøder til biogasproduktion.  

Målet for vores planteavl er at dyrke gode sunde afgrøder, der kan sikre foder til vores grise og aftage husdyrgødningen fra vores husdyrproduktion. 

Vi har i mere end 20 år dyrket efter principperne om pløjefri dyrkning. No till er indenfor de seneste år blevet den overvejende dyrkningsmetode. Vores dyrkningsmetoder reducerer dieselforbruget, skåner jorden og binder mere co2, og er derved skånsom for miljøet og naturen.  

Vildt- og biotopstriber er en naturlig del af markbruget. Hermed bidrager vi til biodiversitet og plejer levesteder til insekter, fugle og vildt. Samtidig bruges striber, kiler og remisser til rationalisering af markerne, så maskinerne kører så rationelt som muligt på markerne. 

Vores vision er et økonmisk optimalt udbytte i marken, som tilgodeser miljø og natur.